කරවිල කෑවට මෙන්න මේ දේ කවදාවත් අසා නැතිව ඇති | Health benefits of bitter gourd

1 Просмотры
Издатель
කරවිල කෑවට මෙන්න මේ දේ කවදාවත් අසා නැතිව ඇති | Health benefits of bitter gourd

???? Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family: https://youtu.be/8iTFRnz8A74

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters
Категория
Здоровье
Комментариев нет.